post

Evaluering av postkasse i Førde

Vi har i snart 2 år brukt postkassa på sjukehuset i Førde som eit alternativ til levering av oppgjer. Det er difor kanskje tid for ei evaluering av ordninga.

Bakgrunnen for postkassa
Nokre av grunnane til at vi søkte løyve frå Helse Førde om å få plassert ei postkasse der var:

 • TTS mottek oppgjera fortare, dette fører til at vi kan bli enda meir ajour med fakturering.
 • Mulegheitane større for å kunne fakturere to gonger i stadenfor ein gong pr. mnd (Noko pasientreiser krev mange stader).
 • Sparar løyvehavarane for utgifter med porto og emballasje.
 • Sparar løyvehavarar for tid med å sende pakke, betale frankering og levere dette bilaget til rekneskapsførar.
 • På sjukehuset er mange innom, så ein kan samordne levering med ein kollega.
 • Kortare oppgjerstid til løyvehavarane. Oppgjeret vert registrert motteke når konvolutten vert lagt i postkassa, i stadenfor etter nokre dagars postgang.
 • Med SognXpressen som transportør vert det ein sikrare postgang. Oppgjera vert henta i postkassen i Førde og levert på døra hjå TTS. Ein risikerar ikkje at konvoluttar vert feilsendt eller vekk i posten (Det har skjedd nokre gonger).
 • Slepp straffeporto ved at det vert frankert for lite (Dette har vi hatt mykje av).
 • Postkassa står plassert ved skranken til ventesona, og vert dermed låst inne når det stengjer der.

Vi har rekna ut at løyvehavarane som til no har brukt ordninga sparar ca. 58.000 i porto totalt i løpet av eit år. TTS har teke utgiftene for SognXpressen som ligg i snitt på 12.000 pr. år.

Varsling til TTS om levering
For at vi heile tid skal ha kontroll over kva oppgjer som vert levert, må vi ha ei ordning med at løyvehavar varslar oss når oppgjer vert levert. De har då to alternativ:

 • Ringe sentralbordet i arbeidstida: 95956666
  Dette er eit sentralbord som ikkje tek i mot tekstmeldingar. Meldingar sendt på dette nummeret kjem ikkje fram. Sentralbordet er bemanna frå 08.00 – 15.45 (15.00 sommar).
 • Send tekstmelding: 95956665
  Sender du ein melding vil vi alltid sende ein kvitteringsmelding når vi har lese meldinga. Dersom du ikkje får denne meldinga innan rimeleg tid (i opningstida) bør de ringe.

Denne informasjonen står også på postkassa med stor skrift.

Korleis fungerar tømming av postkassa
Vi registrerar oppgjer etterkvart som vi blir varsla, og har heile tid kontroll på kva oppgjer som er levert, og om det er behov for tømming. Vi kontaktar då SognXpressen ved behov. Postkassa vert tømt fast rundt den 5.- 6. og 20. – 21. kvar mnd. (Nokre gonger seinare dersom dette er helg). Dersom nokon leverar seint må vi betale for ekstra henting. Den fungerar altså ikkje som ei vanleg postkasse som kanskje enkelte trur.

Tilbakemeldingar
Tilbakemeldingane frå dei som brukar ordninga har stort sett vore veldig positive, men vi har også fått ein del klage på at vi ikkje har registrert oppgjera med rett dato. Dette har då medført at utbetaling har skjedd seinare enn løyvehavar har berekna. Som oftast har grunnen til dette vore at vi ikkje har motteke tekstmeldinga. Vi veit då ikkje kva dato det vart levert, og har registrert datoen vi har fått det levert. Feilen er at det då har blitt sendt tekstmelding til sentralbordet i stadenfor til 95956665 (les: varsling til TTS om levering av oppgjer).

Vi anbefalar å ringe 95956666 (i arbeidstida). Sender de melding skal de alltid få ei kvitteringsmelding frå oss, ellers har vi ikkje registrert oppgjeret.

 

 

post

ID-/sjåførkort

TTS har starta produksjon av eit kombinert ID- og sjåførkort.

Ifølgje kontrakt med Pasientreiser pliktar alle sjåførar å alltid ha eit godt synleg ID-merke på seg.

Ein del sentralar har etterspurt ID-kort, så desse kommunane vert prioritert fyrst. For å forenkle bestillingsprosessen vil vi ta kontakt med alle våre løyvehavarar når vi får ledig kapasitet. Dersom du ynskjer å bli prioritert, send oss ein melding her:

.

Bilde av sjåfør sender de på e-post eller evt. på MMS til 90667236 (merk med namn og sjåførnr).

Dersom det er nye sjåførar som treng sjåførkort vil vi prøve å ta dei innimellom den fastsette prioriteringslista.

161014-tts-jojo-sort

Her er kortholdaren som følgjer med kortet. Den har jojo m/karabinbøyle, metallklips og plastkrok.

Eigarkort vert produsert på same måte som sjåførkort.

 

Tilbod ved samla bestilling frå sentral
Dersom det vert gjort ei samla bestilling for ein sentral vil prisen for ferdig kort med namn, bilde, logo og kortholdar med jojo vere kr.150.

 

post

Meget viktig info Au2Pc ver 166

I samband med ny versjon 166 med endring av rutine for NISSY-transportar må ein setje taksameteret i STOPP før passasjer vert avrekna. Dette er særs viktig for å knyte alle detaljane til passasjertransaksjonane. Til dømes vil utrekning av eigendel på ein minstepristur bli feil dersom ein avreknar passasjer før ein set taksameteret i stopp.

Det same gjeld ved bruk av soneprisar/fastprisar på NISSY-turar. Dersom ein ikkje set taksameteret i stopp, vil kvitteringa vise kr. 0. Prisen vil då berre koma med på samlekvitteringa, og vert ikkje fakturert.

au2pc-ver-166

 

post

Euro Taximesse Køln 2016

Vi har fått denne informasjonen frå CenCom som vi ynskjer å dele med løyvehavarar i Sogn og Fjordane:

I samband med Taximessa i Køln ynskjer CenCom å invitere alle taxieigarar frå Norge som besøkjer messa til Elvecruice på Rhinen laurdag kveld. Det vert servert middagsbuffe med drikke. Dersom du ynskjer å vere med, må du melde deg på innan fristen. Påmelding sendast til keving@cencom.no.

Påmeldingsfrist: 28. oktober 2016

Elvecruiset finn stad laurdag 5. november 2016 kl. 19.00 – 21.30.

Oppmøte ved «Konrad-Adenauer-Ufer», kun 5 minuttar frå sentralstasjonen. (Sjå: www.koelntourist.net/anlegestellen/koeln-dom-hbf )

 

 

post

Oppdatert programvare

Au2Pc versjon 164 er på veg ut i bilane.

Montørar må huske å oppdatere installasjonsmedier. (Sjå eiga side for montørar – ta kontakt med TTS dersom du manglar passord)

 

NYHETER i Au2PC Versjon 164
09.08.2016

1.Nye funksjoner

Ingen.

2.Rettelser

 • Fastpris turer
  Fastpris turer spesifiseres på kvitteringene
  ***** FAST PRIS *****
  Endret layout på disse kvitteringer

·       Det er foretatt diverse bug-fixes på Fastpris

post

Anbod pasienttransport

Det er no lagt ut anbod på pasienttransport i kommunane Balestrand, Luster, Jølster, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn.

Alle anbodsdokument har vi lagt inn på http://tts.as/loyvehavarar/anbod/. Her vil vi også legge ut eventuelle endringar og anna relevant informasjon.

Dersom du ynskjer at TTS skal helpe deg med levering av anbodet, ta kontakt med oss og få tildelt passord til anbodssida.