post

CenCom AS varslar no sine kundar om prisendring på deira tjenester frå 1. januar 2016.

Driftsavtalane
I brev datert 27. november skriv CenCom til sine kundar:

«CenComs priser på drift og support på OTT og OTT-Bopel har i alle år stått urørt. Dette er i stor grad tjenestebaserte ytelser.
Nye produkter de siste årene, så som Au2Tax, TPpay, Taxifix og Taxifix-Bedrift, omfattes også av supporten CenCom yter. Utvidete og nye krav fra myndighetene bla relatert til SUTI / NISSY, har krevd og krever i tillegg store ressurser til oppdatering av systemene. Supportavgiften skal også dekke dette. På bakgrunn av dette og de årlige reguleringene av faste kostnader, kjøp av tjenester fra andre, valutasvingninger og årlige justeringer av lønn, ser vi oss nødt til å øke prisen i driftsavtalene gjeldene fra 01.januar 2016.

Økningen blir:

Full OTT:    pluss kr. 60,- pr. bil pr. måned
OTT-bopel: pluss kr. 40,- pr. bil pr. måned»

Varer og tjenester
Det vert også varsla om generell endring av prisar på andre varer og tjenester ihht indeksregulering og endring i dansk kronekurs.

Serviceavtalar hardware
Andre tjenester i utstyr som inngår i serviceavtalen vil også bli justert og sendt ut på nytt til alle kundar med avtalar. Det vil sei at TTS AS får faktura på vegne av alle som har serviceavtalar i Sogn og Fjordane. Månadsbeløp som vert trekt på oppgjerslistene vert justert tilsvarande.