post

Den utvida TT-ordninga for 2. halvår 2017 er no i gang. TTS har produsert omlag 400 nye tt-kort til dei som har fått tildelt midlar frå dette prosjektet.

Vi ynskjer no å gi litt informasjon til transportørane slik at de kan rettleie kortbrukarar om desse korta.

Sogn og Fjordane er ein av 3 fylker som fekk innvilga søknad om midlar frå Samferdsledepartementet til denne ordninga. Midlane skal gå til rullestolbrukarar, svaksynte og blinde. Midlane skal ikkje gå til administrasjon, men TTS AS har teke på seg å administrere ordninga sidan dette også kjem næringa tilgode i form av meir transport.

Dei nye tt-korta skil seg frå dei ordinære ved at dei er gule, elles fungerar dei på same måte som dei blå. Saldo vil stå nederst på kvittering for dei som har CenCom-taksameter. Desse korta har ei utpreging ned i høgre hjørne for at blinde og svaksynte skal kjenne att korta.

kr. 10,8 mill skal fordelast på desse omlag 400 brukarane. Beløpet pr. brukar er fast for alle, men beløpet som dei fekk tildelt på ordinær tt frå kommunen for 2. halvår vert trekt i frå. Det beløpet har dei fortsatt på det blå kortet ut året. Alle unytta beløp på begge typar kort vert nulla ut ved nyttår.

For å ha rett til det gule kortet, må brukaren også vere registrert som ordninær tt-brukar hjå kommunen (Ha det blå kortet). Sidan påfylling på ordinær tt for 2. halvår allereie var gjort, må desse brukarane ha 2 kort ut året. Etter nyttår skal dei kun bruke det nye gule kortet, dersom ordninga vert vidareført.

Løyvehavarar med CenCom-taksameter i Sogn og Fjordane
For alle løyvehavarar med CenCom-taksameter vil turane automastisk bli godkjent gjennom vårt finanssystem, og utbetalt på vanleg måte. De treng heller ikkje her å sende inn eigne billag til oss på dette.

Løyvehavarar utan CenCom-taksameter i Sogn og Fjordane
Dei få løyvehavarane i fylket som ikkje har denne taksametertypen, vil ikkje kunne bruke korta i taksameteret enda. Desse må inntil vidare gjere følgjande:

I bilen:

  • køyre turen manuelt
  • legge inn brukarnummeret som står på kortet inn slik at det vert leseleg på taksameterslipp.
  • trekke frå eigendel på kr. 30

Etter at turen er køyrt:

  • ta bilde eller scan bilde av kvittering etter at tur er køyrt. Send denne til kontakt@tts.as. Vi brukar denne kvitteringen som utbetalingsgrunnlag, og for å registrere nedteljing på saldo til brukaren fortløpande. Utbetaling skjer ca den 10. i påfølgjande månad

Saldoførespørsel på desse brukarane kan gjerast på telefon 95 95 66 66 kvardagar mellom kl.08:00 – 15:00. Oppgi då namn og brukarnummer som står på kortet.

Utanfor fylket
Dersom brukaren nyttar drosje utanfor fylket, skal dei sjølv legge ut for turen og få refundert beløpet hjå TTS. Ein sender då kvittering med tydeleg påført bankkontonummer til:

  • E-post: kontakt@tts.as
  • Pr. post: TTS AS, PB. 1, 6861 Leikanger

TTS AS vil då trekkje frå eigendel kr.30, og trekke denne summen frå saldoen på kortet. Beløpet vert utbetalt til kortbrukar så snart som råd.

De kan lese meir om tt-ordninga på fylkeskommunen, eller vår nettside.